Nozomi Networks – Giải pháp phát hiện xâm nhập cho mạng OT và IoT

Giải pháp Nozomi Networks là giải pháp hàng đầu trong việc giám sát bảo mật cho các hệ thống OT. Nozomi Networks được xây dựng chuyên biệt cho các mạng công nghiệp, đảm bảo tính an toàn trong vận hành nhưng đồng thời cũng tích hợp dễ dàng với các hạ tầng sẵn có. Giải pháp đem lại cho khách hàng khả năng:

  • Đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật – Tự động phát hiện những điểm yếu trong hệ thống vận hành công nghiệp gây nguy hiểm đến khả năng bảo mật
  • Dò quét và ngăn chặn mã độc – Nhận diện các loại mã độc chuyên biệt đối với các hệ thống OT cũng như các hành vi có nguy cơ
  • Giám sát trực quan – Đưa ra các mô hình tổng quan về liên kết mạng trong hệ thống

Nozomi Network là một giải pháp cung cấp khả năng nhận diện và giám sát bảo mật mạng cho hệ thống điều khiển công nghiệp (Industrial Control System – ICS). Giải pháp giúp doanh nghiệp đạt được khả năng bảo mật cao, độ tin cậy trong vận hành hệ thống ICS cũng như tích hợp dễ dàng giữa hệ thống IT/OT.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Đảm bảo tính an toàn và tin cậy trong vận hành Giải pháp được xây dựng dành riêng cho hệ thống điều khiển công nghiệp ICS với khả năng giám sát passive
Trực quan hóa mô hình kết nối – Tự động ánh xạ và xây dựng kết nối giữa các vùng mạng và đưa ra mô hình trực quan qua trí tuệ nhân tạo và máy học
Giám sát và nhận diện thiết bị – Cung cấp thông tin chi tiết các thiết bị cùng các giao thức chuyên biệt được sử dụng trong hệ thống, bao gồm cả các thiết bị hạ tầng cũ legacy
Đánh giá rủi ro – Cung cấp thông tin đánh giá các nguy cơ trong hệ thống dựa trên cơ sở dữ liệu OT ThreadFeed

NĂNG LỰC GIẢI PHÁP

  • Nhận diện và kiểm kê tài sản
  • Giám sát, trực quan hóa mô hình mạng kết nối
  • Cảnh báo sớm và quản trị nguy cơ trong hệ thống
  • Nhận diện và đánh giá lỗ hổng
  • Bảng giám sát và truy vấn linh hoạt
  • Quản trị tập trung thông qua Central Management Console (CMC)
  • Tích hợp dễ dàng với các hạ tầng IT/OT