Tiêu chuẩn dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) ban hành nhằm góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ này tại Việt Nam.

Theo công bố của VNISA, Tiêu chuẩn dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng “TCCS 02: 2020/VNISA” được xây dựng trên cơ sở thực tiễn triển khai dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng tại Việt Nam, có tham khảo tiêu chuẩn quốc tế.

Dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng là dịch vụ rà quét, kiểm tra, phân tích cấu hình, hiện trạng, dữ liệu nhật ký của hệ thống thông tin; phát hiện lỗ hổng, điểm yếu; đưa ra đánh giá rủi ro mất an toàn thông tin.

Tiêu chuẩn “TCCS 02: 2020/VNISA” được VNISA ban hành quy định các yêu cầu cơ bản đối với dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng, bao gồm 3 nhóm: Yêu cầu về quản lý và kỹ thuật; Yêu cầu về tổ chức; Yêu cầu về nhân sự.

Trong đó, nhóm yêu cầu về quản lý và kỹ thuật là cơ sở để các tổ chức cung cấp dịch vụ xây dựng quy trình, nội dung thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá. Nhóm yêu cầu về tổ chức, nhân sự là cơ sở để các đơn vị hoàn thiện năng lực về tổ chức, tài chính và nhân sự của mình.

Nhấn mạnh các yêu cầu nêu trong Tiêu chuẩn này là yêu cầu cơ bản với việc cung cấp dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng, VNISA khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp bổ sung thêm những yêu cầu ở cấp độ cao hơn để nâng chất lượng dịch vụ.

VNCS là 1 trong 7 doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam được trao chứng nhận hợp chuẩn cho dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin đáp ứng bộ tiêu chuẩn cơ sở TCCS 02-VNISA. Tiêu chuẩn “TCCS 02: 2020/VNISA” cũng có thể được sử dụng bởi các cơ quan, tổ chức có nhu cầu thuê dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng nhằm đánh giá, lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ.

Trước đó, tại Chỉ thị 14 ngày 7/6/2019 về việc tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam, một trong những giải pháp Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước thực hiện là lựa chọn tổ chức, doanh nghiệp độc lập với tổ chức, doanh nghiệp giám sát, bảo vệ để định kỳ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên thuộc thẩm quyền quản lý hoặc kiểm tra, đánh giá đột xuất khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, với các hệ thống thông tin cấp độ 3 và cấp độ 4, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, phải định kỳ hàng năm kiểm tra, đánh giá và báo cáo Bộ TT&TT trước ngày 14/12 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đối với hệ thống thông thông tin quan trọng quốc gia (cấp độ 5), định kỳ 6 tháng một lần thực hiện kiểm tra, đánh giá và báo cáo Bộ TT&TT trước ngày 14/6 và ngày 14/12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

______________________

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp về dịch vụ kiểm tra, đánh giá An toàn thông tin (Pentest): TẠI ĐÂY

☎️Điện thoại: (+84) 2462911419

📩Email: sales@vncsglobal.vn