Giám đốc vận hành Terilogy
Thành viên HĐQT VNCS Global